تاریکی

Lost and Afraid 

مشترک شدن
بازدید 195K
87% 1 708 240

We are a LARGE family simply LIVING THE DREAM. Mom and Dad have SIX wonderful children. Shari 17, Chad 15, Abby 13, Julie 11, Russell 8, Eve 6.
SUBSCRIBE HERE: iritem.info/life/Q3FRaHOIwXLOQNeUwVpBUA

Get to know us. Watch HERE:
iritem.info/auto/PLqTyMwoUUjk8W38rkBrtOm1P5XBDLRgBs.html
INSTAGRAM: 8Passengers
CONTACT INFO:
PO BOX 628
SPRINGVILLE, UT. 84663
8passengers@gmail.com
Music:
epidemicmusic.com
audioblocks.com
soundstripe.com
family vlog, family vlogger

تاریخ انتشار

 

2021 15 ژانویه

هم‌رسانی:

هم‌رسانی:

دانلود:

..بارگذاری...

افزودن به:

لیست پخش من
تماشا در فرصتی دیگر
نظر 0   
بعد
Home School Routine
15:39
بازدید 356K
Eve HATES School Uniforms 😞
13:43
It's Julie's Turn!
14:56
بازدید 678K
Day in life of Chad
08:16
بازدید 238K
Back to School Lunch Haul
12:40
بازدید 1.5M
Summer Morning Routine 2019
15:04
You Need to Tell Mom!
11:29
بازدید 461K
I Got Caught!
15:10
بازدید 155K
Traveling on Our Own
14:21
بازدید 2.4M