تاریکی

I Went One Year WITHOUT SHOPPING! Here's the Deets🛍 

مشترک شدن
بازدید 133K
87% 1 167 166

My 2020 goal was not to do any clothing shopping! I give an update on my shopping addiction.
We are a LARGE family simply LIVING THE DREAM. Mom and Dad have SIX wonderful children. Shari 17, Chad 15, Abby 13, Julie 11, Russell 8, Eve 6.
SUBSCRIBE HERE: iritem.info/life/Q3FRaHOIwXLOQNeUwVpBUA

Get to know us. Watch HERE:
iritem.info/auto/PLqTyMwoUUjk8W38rkBrtOm1P5XBDLRgBs.html
INSTAGRAM: 8Passengers
CONTACT INFO:
PO BOX 628
SPRINGVILLE, UT. 84663
8passengers@gmail.com
Music:
epidemicmusic.com
audioblocks.com
soundstripe.com
family vlog, family vlogger

راهنماها و مد

تاریخ انتشار

 

2021 18 ژانویه

هم‌رسانی:

هم‌رسانی:

دانلود:

..بارگذاری...

افزودن به:

لیست پخش من
تماشا در فرصتی دیگر
نظر 0   
بعد
Homeschool Tour
15:14
بازدید 438K
Closet Clean-Out Back to School
13:34
Summer Morning Routine 2019
15:04
Home School Routine
15:39
بازدید 356K
Flooded My New House
13:53
بازدید 683K
What I Got For Christmas 2020
16:35
Senior Photo Shoot 2021
11:31
بازدید 135K
Back to School Lunch Haul
12:40
بازدید 1.5M
Uncomfortable Conversations
14:20