تاریکی

Happy Birthday! 

مشترک شدن
بازدید 155K
89% 1 387 162

We are a LARGE family simply LIVING THE DREAM. Mom and Dad have SIX wonderful children. Shari 17, Chad 15, Abby 13, Julie 11, Russell 8, Eve 6.
SUBSCRIBE HERE: iritem.info/life/Q3FRaHOIwXLOQNeUwVpBUA

Get to know us. Watch HERE:
iritem.info/auto/PLqTyMwoUUjk8W38rkBrtOm1P5XBDLRgBs.html
INSTAGRAM: 8Passengers
CONTACT INFO:
PO BOX 628
SPRINGVILLE, UT. 84663
8passengers@gmail.com
Music:
epidemicmusic.com
audioblocks.com
soundstripe.com
family vlog, family vlogger

تاریخ انتشار

 

2021 25 ژانویه

هم‌رسانی:

هم‌رسانی:

دانلود:

..بارگذاری...

افزودن به:

لیست پخش من
تماشا در فرصتی دیگر
نظر 0   
بعد
Chad's 16th Birthday!
12:17
بازدید 366K
MY FORTNITE SKIN REVEAL
2:25
BACK to SCHOOL LUNCH HAUL
13:14
بازدید 1.7M
MOVING DAY!
15:09
بازدید 904K
Uncomfortable Conversations
14:20
Sibling Gift Exchange 2020
18:56
New Empty House Tour!
14:50
بازدید 839K
New HOMESCHOOL Routine
16:03
بازدید 803K
Senior Photo Shoot 2021
11:31
بازدید 135K
Lost and Afraid
10:15
بازدید 194K
MY FORTNITE SKIN REVEAL
2:25