تاریکی

Happy Birthday Julie🎉 Turning 12! 

مشترک شدن
بازدید 215K
92% 1 989 160

We are a LARGE family simply LIVING THE DREAM. Mom and Dad have SIX wonderful children. Shari 17, Chad 15, Abby 13, Julie 11, Russell 8, Eve 6.
SUBSCRIBE HERE: iritem.info/life/Q3FRaHOIwXLOQNeUwVpBUA

Get to know us. Watch HERE:
iritem.info/auto/PLqTyMwoUUjk8W38rkBrtOm1P5XBDLRgBs.html
INSTAGRAM: 8Passengers
CONTACT INFO:
PO BOX 628
SPRINGVILLE, UT. 84663
8passengers@gmail.com
Music:
epidemicmusic.com
audioblocks.com
soundstripe.com
family vlog, family vlogger

تاریخ انتشار

 

2021 24 ژانویه

هم‌رسانی:

هم‌رسانی:

دانلود:

..بارگذاری...

افزودن به:

لیست پخش من
تماشا در فرصتی دیگر
نظر 0   
بعد
Thirteen and Quarantined! #athome
12:45
Happy Birthday!
12:38
بازدید 154K
MOVING DAY!
15:09
بازدید 904K
Back to School Lunch Haul
12:40
بازدید 1.5M
New HOMESCHOOL Routine
16:03
بازدید 803K
Senior Photo Shoot 2021
11:31
بازدید 135K
What I Got For Christmas 2020
16:35
Traveling on Our Own
14:21
بازدید 2.4M