تاریکی

Chad's 16th Birthday! 

مشترک شدن
بازدید 366K
94% 3 456 205

We are a LARGE family simply LIVING THE DREAM. Mom and Dad have SIX wonderful children. Shari 17, Chad 15, Abby 13, Julie 11, Russell 8, Eve 6.
SUBSCRIBE HERE: iritem.info/life/Q3FRaHOIwXLOQNeUwVpBUA

Get to know us. Watch HERE:
iritem.info/auto/PLqTyMwoUUjk8W38rkBrtOm1P5XBDLRgBs.html
INSTAGRAM: 8Passengers
CONTACT INFO:
PO BOX 628
SPRINGVILLE, UT. 84663
8passengers@gmail.com
Music:
epidemicmusic.com
audioblocks.com
soundstripe.com
family vlog, family vlogger

تاریخ انتشار

 

2021 12 فوریه

هم‌رسانی:

هم‌رسانی:

دانلود:

..بارگذاری...

افزودن به:

لیست پخش من
تماشا در فرصتی دیگر
نظر 0   
بعد
Chad's FIRST DATE!
09:23
بازدید 232K
New HOMESCHOOL Routine
16:03
بازدید 803K
Senior Photo Shoot 2021
11:31
بازدید 135K
Sibling Gift Exchange 2020
18:56
Chad is DRIVING😱
10:25
بازدید 365K
Traveling on Our Own
14:21
بازدید 2.4M
💡College Acceptance Reaction!
11:40
Who Would Ask That? | The LeRoys
17:56
Coming Home 🏠
12:37
بازدید 2.1M