تاریکی

A Homemade Christmas!🎁 

مشترک شدن
بازدید 184K
% 0 0

We are a LARGE family simply LIVING THE DREAM. Mom and Dad have SIX wonderful children. Shari 17, Chad 15, Abby 13, Julie 11, Russell 8, Eve 6.
SUBSCRIBE HERE: iritem.info/life/Q3FRaHOIwXLOQNeUwVpBUA

Get to know us. Watch HERE:
iritem.info/auto/PLqTyMwoUUjk8W38rkBrtOm1P5XBDLRgBs.html
INSTAGRAM: 8Passengers
CONTACT INFO:
PO BOX 628
SPRINGVILLE, UT. 84663
8passengers@gmail.com
Music:
epidemicmusic.com
audioblocks.com
soundstripe.com
family vlog, family vlogger

تاریخ انتشار

 

2020 21 دسامبر

هم‌رسانی:

هم‌رسانی:

دانلود:

..بارگذاری...

افزودن به:

لیست پخش من
تماشا در فرصتی دیگر
نظر 0   
بعد
8 Passengers Christmas Morning!
12:13
Sibling Gift Exchange 2018
21:15
Maybe She Won't Notice
11:52
بازدید 886K
Home School Routine
15:39
بازدید 356K
SUSPENDED from School!
13:55
بازدید 1.6M
🎒Back to School PREP📝
14:58
Coming Out of Sedation
12:22
بازدید 1.1M
Traveling on Our Own
14:21
بازدید 2.4M
Sibling Gift Exchange 2020
18:56
MY FORTNITE SKIN REVEAL
2:25