تاریکی

8 Passengers Christmas Morning! 

مشترک شدن
بازدید 354K
84% 3 007 532

We are a LARGE family simply LIVING THE DREAM. Mom and Dad have SIX wonderful children. Shari 17, Chad 15, Abby 13, Julie 11, Russell 8, Eve 6.
SUBSCRIBE HERE: iritem.info/life/Q3FRaHOIwXLOQNeUwVpBUA

Get to know us. Watch HERE:
iritem.info/auto/PLqTyMwoUUjk8W38rkBrtOm1P5XBDLRgBs.html
INSTAGRAM: 8Passengers
CONTACT INFO:
PO BOX 628
SPRINGVILLE, UT. 84663
8passengers@gmail.com
Music:
epidemicmusic.com
audioblocks.com
soundstripe.com
family vlog, family vlogger

تاریخ انتشار

 

2020 30 دسامبر

هم‌رسانی:

هم‌رسانی:

دانلود:

..بارگذاری...

افزودن به:

لیست پخش من
تماشا در فرصتی دیگر
نظر 0   
بعد
What I Got For Christmas 2020
16:35
Do We Get Our Own Room???
13:45
إعلان المسباح 2
1:01
Coming Out of Sedation
12:22
بازدید 1.1M
Back to School Lunch Haul
12:40
بازدید 1.5M
إعلان المسباح 2
1:01